Търговския регистър: онлайн справка на физически и юридически лица

Проверка в Търговски регистър към Агенция по вписванията

Търговският регистър се управлява от Агенцията по вписванията, след като фирмените отделения на окръжните съдилища отстъпиха това задължение на институцията. Регистърът представлява обща база данни за местни и чуждестранни търговски лица, за които се изисква вписване в системата.

В Търговския регистър подлежат на вписване следните обстоятелства:

  • име на фирмата и адрес;
  • предмет и основна дейност;
  • управление на фирмата и други данни за юридическото лице.

Дейността и администрирането на Търговския регистър са уредени в Закона за търговския регистър. Агенцията по вписванията е осигурила автоматизирана система за предоставяне на информация на Националната агенция по приходите, както и на други институции, посочени в нормативната база.
Ползването на определени данни от Търговския регистър е достъпно и безплатно за всички граждани. Така се осигурява прозрачност и се противодейства на некоректни практики.
Справките в регистъра се осъществяват по физическо или юридическо лице. За физическите лица трябва да се въведе ЕГН и да се впише името.

> Линк към сайта на Търговския регистър <

Има и опцията да се включи история, тоест това са допълнителни данни, ако има налични такива. В резултатите, ако съответното лице е вписано, излиза следната информация:

  • ЕИК/ПИК;
  • име на фирмата;
  • правната форма;
  • седалище и адрес на управление;
  • предмет на дейност;
  • основна дейност по НКИД и код;

Срещу посочените данни като прикачени файлове са представени и документи, където има предоставени. За да осъществите справка за юридическо лице, процедурата е същата, като впишете обаче съответното ЕИК/БУЛСТАТ на търсената фирма.
Ако сте решили да регистрирате своя фирма, то можете да проверите в категория „Списък на запазени фирми” дали е свободно името, което сте избрали. За целта трябва или да въведете начална и крайна дата за търсене, или пък да посочите буквата, с която започва наименованието. Списъкът със запазени фирми може да се покаже според вашето желание – или по азбучен ред, или по хронологичен ред на запазване.

Други справки, които можете да правите в регистъра, са:

за вписвания, заличавания и въобще промяна на обстоятелства; проверка на актуално състояние; проверки на вписани обстоятелства, актове, документи; проверки по входящ номер, ако сте подали някакво заявление; преобразувания и др. По отношение на справките за промяна на обстоятелства за юридическите лица трябва да впишете в съответните полета ЕИК или БУЛСТАТ, име, период на търсене и конкретното обстоятелство, което ви интересува. При търсене за документи, включително такива без партида и без назначение, трябва да въведете входящ номер на документа, вида документ и датата на входиране (за документи без назначение). При проверка на документи без партида се записва периода, резултата от документа, посочен в падащо меню, входящия номер и името на съответната фирма.

Банкова сметка на Търговски регистър

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД
Офис „Централно управление”
гр. София, п.к.1612, ул. „Ами Буе” № 84
BIC код: CREXBGSF

Транзитна сметка, обслужваща Търговски регистър
BG36 CREX 9260 3114 5494 01

При попълване на преводното нареждане, в полето „основание за плащане” е необходимо да попълните за какво се отнася плащането (пример: такса Търговски регистър)

Преводите могат да бъдат извършвани във всяка една търговска банка в страната, Ипей и Изипей, както и на пос терминал

Набирателна сметка за вещи лица
BG39 CREX 9260 3314 5487 00

В нея се извършват преводи за депозити на вещи лица.

Агенция по вписванията:

http://www.registryagency.bg/bg/registri/targovski-registar/

Share This: