Равни възможности за всички деца

26. UNCRC признава правото на всяко дете на стандарт на живот, подходящ за физическото състояние на детето, умствено, духовно, морално и социално развитие. Европейската социална харта гарантира правата на децата на подходяща социална, правна и икономическа защита. В съответствие с UNCRC и Европейската социална харта, семействата трябва да получат цялата …