Глобалният пазар на складовата техника

Анализ на индустрията, Размери, Дял, Растеж, Тенденции и Прогнози за следващите 5 години

Анализът на индустрията на складовата техника има за цел да определи размера ѝ, растежа и тенденциите от 2019 г. до 2024 г. Освен това, определя движещите фактори и ключовите конкуренти в този бранш. Докладът в по-голямата си част разглежда участниците в глобалния пазар, сегментирани по продукти, по клиенти, по регион и по структура. Включени са различните видовете кари, стакери, ричтраци, влекачи, пикъри и др.

Този анализ потвърден и от Мотокар Сервиз ООД представител на Linde MH за България и  разглежда всички тези видове складова техника, както и темпа на развитие на фирмите производители, в това число са иновациите, въвеждането на нови продукти и разширяването на бизнеса. Анализът предоставя и подробна финансова информация, включваща приходите на компаниите, брутните продажби, производствените разходи, производствения капацитет, ефективните бизнес практики, както и последните технологични подобрения.

Кои са главните конкуренти на световния пазар на складова техника?

Големите имена в сферата са Kalmar, Linde Material Handling, Hyster, Hangcha, Terex, HeLi, CVS Ferrari, Dalian Forklift, KONECRANES, Liebherr и Taylor Machine Works.

Какви са най-важните теми от доклада?

Пазарна методология и източника на данни включват следните подразделения: Методология / изследователски подход, изследователски програми / дизайн, оценка на размера на пазара за достигнат обем, пазарна разбивка и триангулация на данните, източник на данни (вторични източници, първични източници), опровержение.

В частта за пазарната конкуренция и ключовите играчи са описани профила на основните конкуренти, направен е бизнес SWOT анализ, както и прогнози, отчетен е обема на приходите от продажбите, засечени са нивата на цените, силата на конкуренция по доставчици, по регион и по приложения.

В доклада е разгледан производственият път, както и спедицията и дистрибуцията на карите. Освен това е обърнато внимание на научноизследователска и развойна дейност, суровините (компонентите), производствените предприятия на търговските обекти, регионалната търговия (внос и местни продажби), онлайн каналите за продажби, офлайн каналите, крайните потребители, самото производство, неговите ключови компоненти и процеса на сглобяване.

Прави се и подробен анализ на производствените разходи – тенденцията на цените на основните суровини, основните доставчици на суровини, пазарната концентрация на суровините, съотношение на производствената структура на разходите (суровини, разходи за труд), анализ на производствения процес.

Последната част от доклада е прогноза за размера на продажбите до 2024 г., прогноза за продажби на пазара на кранове по региони, по заявки и по продукти.

Как са били сегментирани продуктите?

Складовата техника е много разнообразна и заради това категоризацията не е лесна. В анализа са изведени данни за различните видове кари, за техните приходи, цена, пазарен дял и темповете на растеж. Това е направено спрямо теглото – кари за под 30 тона, за 30 – 45 тона или кари за 45 – 100 тона товар.

Освен това са изведени и данни за потреблението, пазарния дял и темп на растеж, а мотокарите са систематизирани по начина им на приложение – на пристанище, ЖП гари, при интермодален товарен транспорт или др.

Кои са клиентите, които се нуждаят от професионална складова техника?

Както се подразбира от името на техниката, това са обикновено компании, управляващи голям обем от стока и стопанисващи складове. Това може да са производствени фирми, търговски компании, дистрибутори, търговци на едро, търговци на дребно, вносители или износители.

Прогнозите от анализа обхващат икономическите трендове за развитие през следващите 5 години, както и бъдещите иновационни проекти и тяхното приложение.

Share This: