Как да съберем ефективно вземането си? Защо е необходимо обезпечаване на вземането ни?

„СТРОИМ ВЕ“ ООД е строителна фирма създадена още през 1999 г. През последните години нашето дружеството работи предимно като подизпълнител на главни изпълнители по Договори за обществени поръчки. Лятото на 2014 г. на дружеството ни бе възложено да извърши СМР на обект: Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на …. За възложената работа, с главният изпълнител на обекта сключихме Договор за изработка.

Като подизпълнител извършихме всички работи на обекта. Работата ни бе приета от изпълнителя и неговият възложител без забележки и възражения. Обекта се въведе в експлоатация. За извършената работа се съставиха Актове (обр. 19), както и Приемо-предавателни протоколи, с които обекта се предаде на възложителя.

Въпреки точно изпълнение на възложената работа, уговореното възнаграждение не ни бе заплатено. Главният изпълнител получи възнаграждението си от възложителя, но така и не  заплати дължимата се към нас сума.Така пред нас се изправи въпроса как да съберем вземането си. Консултирахме се с различни правни кантори, но разбрахме, че съдебният процес ще продължи за дълъг период  във времето, като едва след постановяване на съдебното решение и влизането му в сила, ще може да пристъпим към събиране на дължимата ни се сума. Тази забава, резултат от преминаването на процеса през различни фази и инстанции, щеше да доведе до неефикасност на търсената защита. На практика бяхме отписали възможността да съберем вземането си.

От познати в нашият бранш на работа ни бе препоръчана Адвокатска кантора Иванчов и партньори“, която се занимава със събиране на вземания. След консултация, адвокатите от  „Адвокатска кантора Иванчов и партньори“ ни предложиха да предприемем действия  по обезпечаване на вземането ни, с което да се гарантира ефективността на търсената съдебна защита. Препоръчаха ни да разпитаме дали  длъжника ни очаква плащане от други контрагенти по договори с тях. Поинтересувахме се и разбрахме, че длъжника ни очаква всеки момент да получи плащане по друг договор за обществена поръчка.

От „Адвокатска кантора Иванчов и партньори“ ни бе разяснено, че обезпечението цели да предостави привременна защита на спорното право. Докато спорът е висящ, срещу такива недобросъвестни действия на ответника, които биха затруднили или осуетили удовлетворяването на кредитора, най-често това е разпореждане с имуществото, вследствие на което кредитора се поставя в невъзможност да се удовлетвори. Именно това беше и нашето опасение. Банковата сметка на длъжника, по която щяха да постъпят пари, да не бъде изпразнена преди ние да имаме възможност да съберем дължимата ни се сума.

Още същият ден адвокатите от „Адвокатска кантора Иванчов и партньори“, изготвиха молба за обезпечение на бъдещ иск. Молбата се пусна в съда по седалището на дружеството ни в Софийски районен съд. Бяхме предупредени, че съда може да поиска да бъде внесена парична гаранция, която обикновено е в размер на 10 % от търсената сума.

Така още късният следобед на този ден от „Адвокатска кантора Иванчов и партньори“  ни съобщиха, че съда е допуснал обезпечението и ще може да наложим запор на банковата сметка на длъжника, по която същият очаква плащане. Внесохме определената от съда гаранция и на следващият ден кантората се беше снабдила с обезпечителна заповед. Веднага беше образувано изпълнително дело и се наложи запор на банковата сметка. След налагане на запора, длъжника ни се свърза с нас, с предложение за преговори. Постигнахме съгласие, длъжника да плати задължението си заедно с лихвата за забава и заплатеното от нас адвокатско възнаграждение към „Адвокатска кантора Иванчов и партньори“, а ние да предприемем незабавни действия по вдигане на запора.

След плащане на сумата Адвокатска кантора Иванчов и партньори“, предприе действия по вдигане на банковият запор. Така благодарение на техните правни съвети успяхме да съберем вземането си бързо и ефективно.

Share This: