Какво е това мултифонд и как работи?

Какво е това мултифонд и как работи?

Въвеждането на мултифондовете в българската пенсионна система е една от най-важните промени за последните години. Засега новата система, която позволява да се избира риска при инвестиране на средствата ви, предстои до няколко месеца да се въведе само за доброволното пенсионно осигуряване.

Доброволното осигуряване досега:

При досегашната система вие правите вноски в доброволен пенсионен фонд и средствата се трупат по ваша лична партида. Сборът от всички лични партиди на осигурените във фонда са основната част от активите му. Портфолио мениджърите на пенсионното дружество разпределят тези средства в различни финансови инструменти. Доходността от тези инструменти се натрупва постоянно по партидите на осигурените лица. Нетните активи на един фонд са сборът от вноските на осигурените и постигнатата доходност от инвестирането им.

Недостатъкът на досегашната система е липсата на избор за начина на инвестиране на средствата. Според нормативните актове (Кодекса за социално осигуряване) за доброволните фондове има много широки граници за инвестирането на активите им. Протфолио мениджърите могат да изберат да вложат повече средства в акции, което да увеличи риска на инвестицията. Обратно – те могат да заложат повече на инструменти с фиксирана доходност, което да намали риска, но в определени моменти да носи по-малка възвращаемост и осигуреният не може сам да избере какво да бъде съотношението между риск и доходност.*

Доброволното осигуряване след въвеждането на мултифондовете:

След като бъде въведена новата система, осигурените вече ще могат да избират при какъв риск да се инвестират средствата им и каква доходност да им носят според този риск. Активите на един пенсионен фонд вече ще могат да се разделят на три портфейла – консервативен, балансиран и агресивен. Всеки осигурен ще може да избере свободно в кой портфейл да отидат внесените от него пари. По негово желание те ще могат да бъдат разпределни и в повече от един портфейл.

Тези различни портфейли са т. нар. мултифондове.

Видовете портфейли:

Агресивен – при него инвестицията носи най-висок риск, но също така може да се постигне и най-висока доходност. Основната част от средствата се инвестират в акции и други инструменти с променлива доходност.

За кого е подходящ?

Специалистите съветват агресивен портфейл да избират по-младите хора, на които им остават повече години до пенсия. За по-възрастните, които искат да рискуват с този портфейл, се препоръчва да разпределят в него една част от средствата си, а друга част да бъде в балансиран или консервативен протфейл.

Кога носи плюс?

В периодите, когато пазарите на акции са с положителна посока.

Кога е губещ?

При понижение на фондовите пазари, особено при кризи, подобни на тази от последната година – тогава загубите могат да достигнат до степен на отрицателна доходност.

Балансиран – както подсказва и името му, разпределението на средствата е приблизително еднакво между акции и книжа с фиксирана доходност.

За кого е подходящ?

Това е най-универсалния тип портфейл – към него могат да се насочат както по-младите, които не искат средствата им да се инвестират при висок риск, така и по-възрастните. Ако няма силни сривове на капиталовите пазари, при балансирания фонд се постига много добро съчетание на риск и доходност.

Кога носи плюс?

При относително спокойствие на финансовите пазари, когато различните видове инвестиции носят умерена и сравнително предвидима доходност.

Кога е губещ?

Също като рисковия мултифонд, и балансирания може да е силно губещ от спад на пазарите на акции, но загубите му ще са по-ограничени. От друга страна при възход на акциите фондът няма да може да се възползва напълно от това.

Консервативен – основната част от средствата му са в инструменти с фиксирана доходност – облигации, банкови депозити. При този портфейл рискът е най-малък, но и доходността, която може да постигне, е ограничена.

За кого е подходящ?

Специалистите го препоръчват за по-възрастните, тъй като с него степента на доходност е почти напълно гарантирана и опасността от резки движения е минимална.

Кога носи плюс?

При спадове на фондовите пазари, когато инструментите с променлив доход са губещи.

Кога е губещ?

В периодите на възход за акциите консервативният фонд не може да използва това и доходността му изостава от тази на другите видове портфейли.

* Съотношението между риск и доходност е балансът между поетия риск при една инвестиция и възвращаемостта, която тя може да донесе. В най-общия случай колкото е по-висок риска, толкова по-голяма е вероятността

за висока доходност, но и за висока загуба. Колкото е по-нисък рискът на една инвестиция, толкова по-малка, но и по-сигурна доходност ще носи тя. Съотношението се измерва според дела на финансови инструменти с променлив доход – акции, дялове, фючърси, и дела на инструменти с фиксирана доходност – облигации, държавни ценни книжа, депозити.

Share This: