Италия: Кредитиране на държавни служители (INPS и INPDAP)

Финансова система за кредитиране на държавните служители

Заетите в държавните и публични предприятия в Италия имат много по-лесен достъп до кредитиране поради факта, че работното им място се смята за много по-сигурно отколкото в частните организации. И, ако при кредитиране много често се налага да се доказва стабилността на частния работодател, то в обществената сфера този въпрос не стои. Дори и най-масовите кредити в Италия, които са познати под наименованието „прехвърляне на една пета” ( превод от ит.: Cessione del quinto ) от заплатата/ пенсията, всъщност първо са били предназначени само за работещите в държавния/публичния сектор.

Специално насочени към служителите от публичния сектор са заемите, отпускани от Националния институт за социална сигурност и помощ за служителите в държавната администрация (INPDAP). Тези кредити се дават за закупуване на първи дом. Също така под шапката на Националния институт се предоставят на заетите в обществения сектор малки заеми с различно предназначение, както и данъчни облекчения. Изискванията към кандидатите са да имат постоянни договори и да са заети в обслужващи дейности.

След 2011 г. нова институция с абревиатура INPS (Национален институт за социална сигурност) поема функциите на INPDAP. Последният е един от най-големите и комплексни европейски пенсионни институти. С придобиването на управлението над INPDAP функциите на INPS се разширяват и включват и предоставяне на пенсионни плащания, кредитни и социални придобивки за държавни служители и пенсионери, като например заеми, ипотеки, стипендии, хотелско настаняване вътре в страната и в чужбина за възрастни хора и др.).

Интересна е формата за отпускането на ипотечни кредити за пенсионери. На първо място това е кандидатът за такъв заем да не притежава недвижим имот на територията на Италия. Забраната се отнася и за членовете на домакинството му. Има изключения от правилото, ако например собствеността е присъдена на съпруга след развод; ако собствеността е върху част от имота и не надвишава 33% или пък, ако се създава отделно домакинство от това на родителите. Максималният размер на ипотечния кредит за първо жилище е в рамките на 300 хил. евро, в което се включват и електроуредите. Съгласно италианските законови разпоредби към горната сума е възможно да се добавят още 5 хил. евро, с които да се покрият непредвидени разходи, свързани с нотариалния акт. Размерът на кредита не може да надхвърля стойността на недвижимата собственост, като изчислението се осъществява по специална формула, след като оценяването бъде извършено от представител на INPS.

Тази система за подпомагане на държавните служители датира от 1996 г. чрез създаването на специален фонд с цел да подпомогне закупуването на жилище. Така всъщност лихвеният процент по кредита се субсидира от този фонд, а заемът се изплаща чрез приспадане от заплатата.

Връзки:

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx#

https://www.prestitimycredit.it/cessione-del-quinto/

 

Share This: