Културните различия създават проблеми, но и стратегии за бизнеса

Ксенофобията не помага на никого

Това важи с особена сила в света на бизнеса. Въпреки че фирмите са наясно за необходимостта от повече внимание към културните различия във все по-разнообразните работни колективи, не всички знаят правилния начин за адресиране на тези различия.

Много от компаниите дори са направили крачка назад в тази област. Кери Колдуел, директор на Future Considerations /консултантска фирма от Лондон/, смята, че през 80-те години в Западна Европа служителите зад граница са получавали много по-подробна подготовка за адаптация към новата културна среда, отколкото сега.

Напоследък инвестициите в подобен вид подготовка са намалели. Сякаш компаниите чувстват, че са постигнали достатъчно и не се нуждаят от допълнителни разходи в тази насока.

Въпреки това, нуждата от знания за чуждестранните култури е все по-голяма, тъй като бизнесът на повечето компании се осъществява на територията на редица държави. Това важи с особена сила за европейските компании.

Без знанията за културните различия, твърде вероятно е да възникнат недоразумения. Един от въпросите, на които трябва да се наблегне, е свързан с различните подходи към преговорите. Невежеството по този въпрос може да струва скъпо на една фирма. То може да предизвика чувство на безсилие у служителите поради времето, изгубено в напразни опити да се постигне разбирателство. Резултатите за фирмата като цяло ще бъдат деморализация и пропусната възможност.Част от културните бариери са свързани с езика – дори при хора, говорещи на един и същ език. Местните диалекти, акценти и разговорни изрази са потенциален източник на недоразумения.

Социалните норми са друга потенциална пречка.

Според Мери Чапман, изпълнителен директор на Chartered Management Institute, в света на бизнеса има драстични разлики в отношението към жените. Жена, която се чувства удобно работейки в дадена част на света, може да открие, че отношението към нея е напълно различно в други страни, като например африканските.

Културните различия се проявяват и по по-трудно доловими начини. Преодоляването на подобни пречки може да се окаже особено трудно. Например ако имате екип от осем души, всеки от различна страна, хората може да имат различна представа за това какво е да дойдеш навреме. Така че как да насрочите време за среща, съобразявайки се с тези културни различия? Проблемът става наистина сложен.people

Ако става дума за презокеанска поща или командировки в чужбина, курсовете и информационните материали са достатъчни, за да подготвят служителите за почти всяка непозната ситуация.

Но при много компании се налага да се прилагат дългосрочни програми за обучение с цел подпомагане интеграцията на персонала във все по-разнообразната в културно отношение работна среда.

Lehman Brothers

Lehman Brothers, например, организира интерактивни театрални постановки с помощта на външни актьори.

Идеята е да се разиграят сцени от работното ежедневие, при които неволно възникват проблеми от културно естество. По този начин се дава възможност на различните членове на работния екип да обсъждат различните интерпретации на често срещани модели на поведение на работното място. Така те осъзнават значението на различната гледна точка.

Accenture

Мениджърите в Accenture, компания със 110 хил. служители, работещи в 48 страни, ежедневно се сблъскват с предизвикателствата на културните различия. Според Кедрик Адкинс, мениджър в компанията, проблемите на културната адаптация и толерантността не могат да се разрешат за един ден.

Accenture е разработила компютърна система, която повишава вниманието на служителите към въпроси като работата в различни часови зони и начините за ясно и недвусмислено предаване на съобщения. Включени са и социални въпроси, като например различното отношение към жените в различните общества. Всички мениджъри в компанията, и особено тези, които участват в екипи от хора с различен произход, минават през специален курс на обучение.
Един особено труден за разрешаване проблем представляват едва доловимите разлики в отношението и начина на работа в екипите, съставени от хора от различна националност или различни етнически групи. Подобни проблеми затрудняват пълноценното сътрудничество.

Future Considerations

Обучението в процеса на работа е предпочитаният подход във Future Considerations. Според Колдуел, обучението в реална работна обстановка е по-ефективно от организирането на специални програми, които откъсват служителите от работното им място.

Разрешаването на проблемите, възникващи при съвместната работа на хора с различен произход, не е единственият възможен подход. Редица предприятия се опитват да намерят начини, по които биха могли да се възползват от тези различия.

За да постигнат това, организациите ще трябва да направят структурни промени в начина си на работа. Те ще трябва да се разделят с презумпцията, че всичко се определя от централния офис. Необходимо е да се отдели специално внимание на уникалността на всеки отделен пазар, където една компания продава своите продукти и услуги. По този начин адаптацията към различните култури ще се превърне в истински двигател за растеж на бизнеса в световен мащаб.

Share This:

Вашият коментар