Закриване на фирма – положения и особености според типа ЮЛ

Било то поради неплатежоспособност и несъстоятелност, усложняващата се икономическа криза или по каквато и да е друга причина, немалко собственици на фирми стигат до решението да прекратят дейността си. Процедурата по закриване на фирма е сложен и сравнително дълъг процес. Макар че процесът по прекратяване на дейност на фирма и заличаването ѝ от Търговския регистър е сходен, съществуват няколко особености при различните правни форми на регистрация. В тази връзка и с оглед стриктното спазване на актуалните нормативни уредби, препоръчително е закриването на фирма да стане със съдействието на правна или счетоводна кантора с опит в сферата.

В статията ще обърнем внимание на етапите, през които преминава закриването и ликвидацията на най-разпространените у нас правни бизнес форми – ООД, ЕООД и ЕТ.

Закриване на фирма ООД и ЕООД

Процедурата по закриване на ООД и ЕООД е сходна и с еднаква продължителност, включително и когато става въпрос за закриване на фирма без дейност. Обикновено правно-счетоводните дружества, които ръководят процеса по закриване на неработещи фирми, предлагат различна цена за закриване на фирма, когато тя без дейност и когато същата е осъществявала дейност.

Процесът по закриване на фирма ЕООД стартира с решение на едноличния собственик на капитала при ЕООД, а при ООД – с решение на Общото събрание. За решението за прекратяване на дейността следва да бъдат уведомени по надлежния ред и пряко свързаните с работата на фирмата държавни ведомства – подава се заявление до НАП, като от там се издава удостоверение за прекратяване на дейност. НАП разполага с двумесечен срок да издаде същото. Ако не става въпрос за закриване на фирма, регистрирана по ЗДДС и фирмата няма никакви задължения, издаването му отнема доста по-малко време.

С получаване на удостоверението от НАП стартира последният етап от съществуването на фирмата – ликвидацията. При закриване на ЕООД (ООД), без значение дали фирмата е осъществявала дейност, или не, периодът на ликвидация е 6 месеца. В този срок се отправя покана към евентуални кредитори, които могат да удовлетворяват претенциите си, разполагайки с имуществените активи на фирмата. При наличие на фирмени задължения, които не могат да бъдат погасени и в случай на предявяване на съдебни дела, ликвидацията може да продължи повече от половин година.

Заличаването на фирмата от Търговския регистър е последната стъпка от закриването ѝ. То става с подаване на заявление към Агенцията по вписванията с искане за заличаване на същата. За да бъде заличаването успешно, към комплекта с документи, които се депозират при заличаване на дружеството, следва да се приложат всички доказателства за липса на фирмени задължения, включително и такива към персонала. Последните се удостоверяват с документ от НОИ, след предварително предоставяне на разплащателни ведомости.

Закриване на фирма ЕТ

Сред предимствата на ЕТ като форма на регистрация е и опростената процедура при заличаването му. При закриване на ЕТ се пристъпва директно към уведомяване на НАП и НОИ. В зависимост от размера на фирмата и спецификата на дейностите ѝ, след надлежното им уведомяване могат да последват проверки и ревизии, които, при липса на нарушения, приключват бързо. Накрая всички необходими удостоверения, получени от проверяващите органи, заедно със заявлението за заличаване, се депозират в Агенцията по вписванията, с което ЕТ се заличава от Търговския регистър.

Share This: