Какво представлява застраховката Автокаско и авто асистанс?

Застраховка Автокаско на МПС

Тази застраховка е доброволна и е предназначена за собствениците на всички видове МПС регистрирани на територията на Република България съгласно Закона за движението по пътищата. Застраховат се моторни превозни средства и закачените към тях ремаркета, полуремаркета или друга специализирана техника.

Според желанието на клиентите застрахователните компании предлагат покритие на застраховката на територията на Република България или срещу заплащане на допълнителна премия – покритие за чужбина.

В зависимост от избраната комбинация от рискове, застраховката покрива всяка щета или загуба, нанесена на сухопътни моторни превозни средства или сухопътни безмоторни превозни средства в следствие на:

  • Пожар и природни бедствия
  • Пътно-транспортно произшествие (ПТП)
  • Кражба или грабеж на МПС
  • Щети на МПС от злоумишлени действия на трети лица
  • Щети, нанесени на МПС в паркирано състояние
  • Сблъскване с и/или удар от други физически тела (в случаите, когато това не е ПТП)
  • Разходи за пътна помощ

Предлаганите от застрахователни компании комбинации от застрахователни рискове са главно два вида: „Пълно каско” и „Частично каско”.

Застрахователната сума, за която се застрахова МПС, не може да надвишава действителната стойност на МПС при сключването на договора за застраховката. За действителна се смята стойността, за която може в този момента да се закупи друго МПС със същото качество, от същата марка и модел.

За действителна стойност се приема:

  • стойността по фактура – когато МПС е закупено в ново състояние (до 1 година от закупуването);
  • стойността по каталози, определена от оторизирано от Застрахователя лице.

Застрахователната премия се определя в зависимост от избраните застрахователни рискове, застрахователната сума и други условия определени от застрахователя.

Застрахованият може да заплати застрахователната сума еднократно или разсрочено на вноски.

Помощ при пътуване (асистанс)

С договора за застраховка „Помощ при пътуване“ застрахователят се задължава срещу заплащане на застрахователна премия да осигури непосредствена помощ на лице, което вследствие на случайно събитие е попаднало в затруднение по време на пътуване.

Събитията и условията за предоставяне на помощта се определят със застрахователния договор.

Застрахователят предоставя помощта в пари или в натура съобразно уговореното в договора т.е. ако претърпите злополука и според Вашия застрахователен договор, в застрахователното покритие са включени разходи за транспортиране на МПС или медицински разходи, застрахователната компания може да изплати направените от Вас разходи или да предостави специална безплатна помощ.

Договорът за застраховка „Помощ при пътуване“ не покрива поправка, ремонт и гаранционно обслужване на имущество, както и направените разходи за посредничество при намиране и предоставяне на помощ.

Share This: